DISCLAIMER

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden
en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze web-site is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere
manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Noble Notion.

Email

Noble Notion garandeert niet dat aan het gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van
e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Noble Notion te corresponderen, accepteert u dit risico.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van no-store.com op deze pagina.

Geen garantie op juistheid

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze dien-sten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Noble Notion streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze in-spanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Noble Notion heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Noble Notion aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van noblenotion.com op deze pagina.